سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معلم یار_majid karimi

طرح درس زنگ علوم ششم .درس اول

طرح درس زنگ علوم ششم درس اول

مشخصات کلی

کتاب :علوم تجربی              عنوان درس :زنگ علوم                زمان :40 دقیقه

پایه:ششم                             محل تدریس کلاس                   تعداد فراگیران :30

چیدمان صندلی :گروهی                                              روش تدریس :بحث گروهی

اهداف کلی

1:بالا بردن میزان دقت دانش آموزان در هنگام مواجه شدن با پدیده های طبیعی و بررسی علل ها و پیامد های آن

2:حیطه شناختی : دانش آموزان شناخت پیدا کنند به مفهوم شهاب سنگ و اینکه در اثر بر خورد با زمین چه پیامدی دارد .

3:مهارت ذهنی :نوان مقایسه فرورفتگی های ایجاد شده در هر بار پرتاب تیله از ارتغاع های متفاوت

4: مهارت روانی حرکتی :دانش آموزان بتوانند آزمایش ها را انجام دهند .

شیوه

تدریس

این درس چندین روش دارد که از میان انها بنده بحث گروهی را انتخاب کردم.

بارش مغزی و پرسش پاسخ

رسانه

آموزشی

پاور پوینت ،خاک ،گچ ،آب، ظرف،تیله یا سنگ ،خط کش

کار های مقدماتی

معلم با خوشرویی وارد کلاس می شود و با دانش آموزان سلام و احوال پرسی می کند؛ پس از حضور و غیاب سوالاتی از سال قبل را به دانش آموزان می دهد ؛تا به انها جواب بدهند .

ارزش یابی تشخیصی

 

معلم سوالاتی را سال های قبل که مربوط به درس می باشد ؛به گروه ها می دهد ،تا در گروه به انها جواب بدهند –سپس سوال ها را روی تخته نوشته و سه تا دانش آموز را از گروه های مختلف آورده و به دو تا انها گفته که به سوال ها با هم فکری جواب بدهند و نفر سومی باید ببیند که انها سوال ها را درست جواب داده اند یا نه .

  • فرضیه سازی

برای ایجاد زمینه ازمایش زیر را به همراه دانش اموزان انجام داده و از انها می خواهیم که انرا با تصویر اول فصل ربط داده و درباره ان توضیح دهند .

آزمایش: سه تا ظرف پلاستیکی را بر می داریم و انها را شماره گذاری می کنیم ؛سپس سه چهارم حجم هر ظرف را به ترتیب و به طور جداگانه آب ،خاک و گچ می ریزیم و به گروه های مختلف می گوییم ؛که این آزمایش را با تیله های مختلف و از ارتفاع های مختلف انجام دهند و هر انچه را که مشاهده می کنید بنویسید .

 

اجرای درس جدید

پس از اینکه دانش آموزان توضیحات خود را در رابطه با آزمایش نوشتند کتاب را باز می کنیم و تصویرر اول فصل را به انها نشان می دهیم و از انها می پرسیم با توجه به ازمایشی که انجام دادند ؛بگویند اگر در سطح خشکی کره زمین را ظرف پلاستیکی حاوی خاک در نظر بگیریم و تیله را شهاب سنگ بگیریم ،هنگامی که شهاب سنگ به سطح زمین برخورد می کند ،چه اتفاقی می افتد و هم چنین اگر زمین را ظرف حاوی اب و گچ در نظر بگیریم چه اتفاقی می افتد ؛از دانش اموزان می خواهیم که فرضیه های خود را بنویسند و ان را گزارش دهند .

 

جمع بندی و نتیجه گیری

خب بچه ها همین طور که می دانید درس امروز ما در مورد شهاب سنگ ها بود ،می دانید که شهاب سنگ چیست ،سنگ هایی که از اسمان به زمین برخورد می کنند هستند .

در واقع همه اجرام در حال حرکت در فضا به زمین می افتد شهاب سنگ نامیده می شوند .

ارزشیابی تکوینی

در پایان تدریس برای اطمینان از یادگیری سوالات زیر را پرسیده و از انها بخواهید که به سوالات جواب دهند .

شهاب سنگ چیست ؟و در اثر برخورد با زمین چه اتفاقی می افتد؟

 

مجید کریمی دبستان شهید داریوش بینش شهرستان فردیس استان البرز